Az oldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) célja, hogy ügy- és ügyfélkezelése teljesen megfeleljen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, illetve biztosítsa a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak, s az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

A Szolgáltató adatvédelmi eljárásai valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre és a fenti jogszabályban foglalt titokfajták védelmére egyaránt vonatkozik.

A nyilatkozat személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóval jelen oldalon ismertetett szolgáltatások kapcsán kapcsolatba kerülő valamennyi jogi- és magánszemélyre. A személyi hatály kiterjed valamennyi, a Szolgáltató által bármilyen jogcímen használt területet és a Szolgáltató infrastruktúráját, valamint információs rendszerét bármilyen módon igénybevevő felhasználóra és a Szolgáltató rendszereihez bármilyen módon csatlakozó személyekre.

A Szolgáltató személyes adatot csak meghatározott célból kezel, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, a Szolgáltató az adatokat törli. A Szolgáltató a szükséges mértékben és ideig csak olyan személyes adatot kezel, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A Szolgáltató az „1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - a személyes adatot nyilvánosságra hozhatja. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett[ek] hozzájárulása szükséges.

Az érintettekkel a Szolgáltató közli az adat felvétele előtt az adatkezelés célját, valamint hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöli az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve vonatkozó szabályzatot is. A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a Szolgáltató nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

A Szolgáltató, mint adatkezelő gondoskodik a tudomására jutott információk védelméről.

A Szolgáltató a működéssel kapcsolatban tudomására jutott minden üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtart. Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat. Nem minősül üzleti titoknak az az adat sem, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A Szolgáltató elfogadja és betartja az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelvét.